Quetzal

Voorlopige steunmaatregelen voor ondernemingen tijdens de coronacrisis

De huidige pandemie is een enorme uitdaging voor zelfstandigen en bedrijven. De overheden stellen steunmaatregelen voor om deze periode te overbruggen. Het is niet eenvoudig als ondernemer om het bos door de bomen te zien. Daarom bundelden wij voor u alle maatregelen hieronder met steeds een concreet stuk ‘hoe en wanneer indienen’. We zullen dit ook zoveel mogelijk bijwerken als er meer info is.

1. Hinderpremie

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen hun inkomensverlies compenseren. Afhankelijk van hun activiteit en sluiting wordt de inkomenscompensatie toegekend.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

De eerste voorwaarde is dat u een onderneming moet zijn. Gelet op het verruimd ondernemingsbegrip wordt onder onderneming verstaan ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft alsmede zijn verenigingen’.

Tweede voorwaarde is dat u omwille van het Corona-virus verplicht bent u zaak te sluiten omwille van de maatregelen die getroffen worden. Dit kan gaan om een volledige sluiting, sluiting in het weekend of een aangepaste activiteit.

B. Welke compensatie?

Volledige sluiting

Indien u uw onderneming volledig dient te sluiten kan u een eenmalige premie van 4.000 euro bekomen. Als u na 21 dagen uw zaak nog steeds moet sluiten, kan u een vergoeding van 160 euro per dag bekomen.

Sluiting in het weekend

Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten kunnen een eenmalige premie van 2.000 euro ontvangen, als zij na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, ontvangen zij een vergoeding van 160 euro per dag.

Aanpassing van activiteiten

Bij aanpassing van activiteiten, zoals restaurants die overschakelen op afhaal of frituren die hun eetruimte moeten sluiten, blijft de hinderpremie mogelijk. Zij kunnen genieten van eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro.

C. Gevolgen

U ontvangt de inkomenscompensatie na sluiting van uw zaak.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER

Voorlopig is het niet duidelijk hoe de hinderpremie dient aangevraagd te worden. Dit zal in de loop van deze week worden duidelijk gemaakt.

Het huidige hinderpremie-loket kan u niet gebruiken voor aanvragen. In de loop van de week van deze week zal een online-platform worden opgezet om de aanvraag in te dienen.

U kan steeds uw gegevens ingeven op de volgende site om meer info hieromtrent te ontvangen: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie.

 

2. Afbetalingsplan voor belastingen

Indien je als ondernemer hinder ondervindt door de huidige situatie en de verspreiding van het coronavirus kan u een afbetalingsplan aanvragen voor de verschillende belastingen. De aanvraag doe je bij de FOD Financiën.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden ondervinden -denk aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen gebruik maken van deze steunmaatregel.

B. Welke belastingen?

U kan het afbetalingsplan aanvragen voor de bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien het afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Indien u problemen ondervindt met het afbetalingsplan doet u er best aan de administratie hier tijdig van op de hoogte te brengen. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien de begunstigde in een collectieve insolventieprocedure komt.

C. Gevolgen

Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Daarnaast zullen boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER

Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

 

3. Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen als zij moeilijkheden ondervinden door de huidige situatie.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

(i) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende echtgenoten komen in aanmerking. Zij kunnen een schriftelijke aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

(ii) Vermindering van sociale bijdragen

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende echtgenoten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

De vermindering wordt slechts toegestaan indien hun beroepsinkomens lager zijn dan de wettelijke drempels.

(iii) Vrijstelling van bijdragen

Indien sociale bijdragen niet betaald kunnen worden ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling worden aangevraagd. Deze wordt, afhankelijk van de situatie van de zelfstandige geheel of gedeeltelijk toegekend.

B. Welke schulden?

De maatregel geldt enkel voor openstaande schulden met betrekking tot sociale bedragen.

Voor de vermindering van de voorlopige bijdragen worden de volgende drempels in acht genomen.

Vrijstelling van bijdragen

De vrijstelling kan zowel gevraagd worden voor de voorlopige bijdragen als de bijdrage supplementen na regularisatie.

C. Gevolgen

De toegekende uitgestelde bijdrage van het eerste kwartaal moet voor 31 maart 2021 worden voldaan. De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald. Verhogingen wegens laattijdige betalingen worden kwijtgescholden.

CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER?

Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

 • Voor de kwijtschelding van verhogingen: mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be of 02546 45 65.
 • Voor de vrijstelling van bijdragen mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be of 02 546 60 19.

De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Er is geen typeformulier beschikbaar. De aanvraag moet wel tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • Naam, voornaam en woonplaats van de zelfstandige/meewerkende partner;
 • Naam, en zetel van zijn bedrijf;
 • Ondernemingsnummer.

4. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Dit overbruggingskrediet wordt gewaarborgd door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

Voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit minstens een volledige maand gedwongen moeten onderbreken.

 • Hoofdverblijfplaats in België;
 • Jonger dan 65 jaar en geen aanspraak op een vervangingsinkomen;
 • Zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens in de drie voorafgaande kwartalen;
 • Je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • In het kwartaal waarin de onderbreking zich voordeed en de drie voorafgaande kwartalen was er een sociale bijdrage verschuldigd;
 • In de loop van de 16 voorgaande kwartalen heeft u minstens 4 kwartaalbijdragen betaald.

Er is ook een wetsvoorstel ingediend om deze voorwaarde te versoepelen in het kader van de coronacrisis. Daarbij is het mogelijk het overbruggingsrecht aan te vragen vanaf een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het bedrag varieert dan tussen 25% en 100% van de maandelijkse financiële uitkering.

B. Wat?

De financiële steun bestaat uit een financiële uitkering tot maximaal 12 maanden. Deze uitkering is afhankelijk van de gezinslast.

C. Gevolgen

Gedurende maximaal 4 kwartalen behoudt u het recht op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt echter wel geen pensioenrechten op gedurende de overbrugging.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER

Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij je sociaal verzekeringsfonds.

 

5. KMO-groeisubsidie

Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

Je voldoet aan de volgende vereisten:

- Je bent een kmo volgens de Europese KMO-definitie;

- Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm;

- Je bent actief in de privésector (maximaal 25% overheidsparticipatie);

- Vestiging in het Vlaams Gewest;

- Geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum

B. Wat?

De groeiambitie wordt ondersteund door bijvoorbeeld een transformatie naar een nieuw product of een nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden dan wel een nieuw businessmodel te implementeren. Je bedrijf zal fundamenteel en strategisch geheroriënteerd moeten worden voor de uitdagingen van het coronavirus.

De subsidie heeft betrekking op de kennis die je moet verwerven of inkopen voor de realisatie van het traject. Dit kan zowel zoor een aanwerving van strategische medewerkers dan wel door het advies van externe consultants.

De strategische medewerker moet voor onbepaalde duur tewerk worden gesteld en moet een derde zijn ten opzichte van de onderneming. Het moet een nieuwe aanwerving zijn.

Bij externe consultant wordt er verwacht dat deze advies verstrekt over meerdere bedrijfsprocessen in een geschreven document dat de onderdelen analyseert, een advies en implementatieprobleem verstrekt.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO. Bij de aanvraag dient een ingevulde trajectbeschrijving worden opgeladen. Indien je gebruik maakt van een externe consultant dient diens advies mee opgeladen te worden samen met het implementatieplan en de kostprijs van de prestaties van de consultant.

Bij de aanwerving van een strategische medewerker voegt u uw vacature bij samen met het organigram van uw onderneming en de beoogde plaats van uw medewerker.

Daarna zal u worden uitgenodigd door een dossierbeheerder die persoonlijke toelichting zal vragen. De beslissing over de aanvraag wordt u daarna per post bezorgd.

 

6. Schaderegeling

Voor ondernemingen in de reis- en evenementensector alsook ondernemers die met bederfbare producten of seizoenswaren werken zal een schadevergoeding worden uitgewerkt. Zodra wij hier meer informatie rond ontvangen, informeren wij u hierover.

 

7. Overige

Ook de lokale overheden zoals steden en gemeenten of provincies denken na over steunmaatregelen, o.a. naar starters of horeca. Zodra deze concreter worden, nemen we deze zoveel als mogelijk op.

Denk verder na over waar je eventueel in de problemen kan komen naar afbetalingsplannen bij financiële instellingen, vaste kosten, huur, ... Neem zo snel mogelijk contact op met je bank, nutsleveranciers, verhuurders, ... met de vraag voor uitstellen en afkortingen.

Bekijk eveneens of je op contractuele basis bepaalde contracten on hold kan zetten dan wel of er sprake is van overmacht bij de uitvoering. Voor dit laatste neem je wel best een jurist onder de arm om dit verder te bekijken.

 

8. Contact & FAQ

De komende weken zal er meer duidelijk worden gemaakt over de steunmaatregelen. Wij zorgen voor een update van deze regels zodat u mee bent met de bijkomende maatregelen en hoe deze ook te bekomen.

Er is een contactcenter van VLAIO, via telefoon of via Whatsapp op het nummer 0800 20 555.

Overige veel gestelde vragen in verband met het coronavirus kan u op de volgende pagina vinden:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis