Registreren

Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024

Het ontwerp van de eerste fase van een fiscale hervorming (dat nog door het parlement moet worden goedgekeurd), aangekondigd door Minister Van Peteghem, bevat enkele bepalingen rond verplichte elektronische facturatie. Het gaat concreet om een factuur die wordt opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. Een PDF-factuur voldoet bijvoorbeeld niet langer aan deze definitie.

De standaardisatie geschiedt conform het ‘PEPPOL bis’-formaat en de uitreiking van de factuur wordt gedaan via het PEPPOL-netwerk. Afwijkingen worden getolereerd mits ze voldoen aan de European Standard norm.

Voor wie geldt deze verplichting?

Het nieuwe systeem zal alleen van toepassing zijn in de B2B-context. Alle in België gevestigde btw-belastingplichtige leveranciers en afnemers, alsook de leden van btw-eenheden en de Belgische vaste inrichtingen zullen onderhevig zijn aan de verplichting.

Leveranciers

De nieuwe verplichting zal niet rusten op de leveranciers die worden belast op basis van de forfaitaire regeling, op gefailleerde leveranciers of op btw-belastingplichtigen die uitsluitend vrijgestelde handelingen verrichten (al dan niet met recht op aftrek).

Afnemers

Een gestandaardiseerde elektronische factuur moet niet uitgereikt worden ten aanzien van afnemers van de occasionele verkoop van een nieuw gebouw en van de occasionele intracommuntaire verkopen van nieuwe vervoersmiddelen. Evenmin moet een elektronische factuur uitgereikt worden ten aanzien van de afnemers die uitsluiten van btw vrijgestelde handelingen verrichten.

Welke handelingen zijn onderworpen aan deze verplichte facturatie?

Het is duidelijk dat alleen leveringen van goederen en diensten gelokaliseerd in België binnen het toepassingsgebied vallen.

Vanaf wanneer?

Het ontwerp voorziet in een gefaseerde implementatie die nog aan de goedkeuring van het parlement moet onderworpen worden. Voorlopig staat de volgende timing voorop:

  • 1 juli 2024 : Grote ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 9.000.000 euro (excl. btw) in 2023.
  • 1 januari 2025 : Bedrijven met een jaaromzet tussen 700.000 euro (excl. btw) in 2023 of 2024 en 9.000.000 euro (excl. btw) in 2023.
  • 1 juli 2025 : Alle andere btw-belastingplichtigen met uitzondering van de belastingplichtigen die onder de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen en landbouwers vallen.
  • 1 januari 2028 : Belastingplichtigen die voorheen niet verplicht werden.

Heeft u vragen hieronder? Contacteer dan één van de experten van Vandelanotte.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis