Download Gratis uw Franchise startersgids

Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 januari 2026

Eind september heeft de Ministerraad een akkoord bereikt inzake de invoering van de elektronische facturatie. Dit akkoord bouwt verder op een voorontwerp van wet dat reeds gelanceerd werd in mei.

Wat betekent de elektronische facturatie?

Een elektronische factuur is een factuur die wordt opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. Een loutere PDF-factuur voldoet bijvoorbeeld niet langer aan deze definitie.

De standaardisatie geschiedt conform het ‘PEPPOL bis’-formaat en de uitreiking van de factuur wordt gedaan via het PEPPOL-netwerk. Afwijkingen worden getolereerd mits ze voldoen aan de European Standard norm.

Voor wie geldt deze verplichting?

Indien we kunnen voortbouwen op het voorontwerp, dan zal de elektronische facturatie van toepassing zijn in de B2B-context. Alle in België gevestigde btw-belastingplichtige leveranciers en afnemers, alsook de leden van btw-eenheden en de Belgische vaste inrichtingen, zullen onderhevig zijn aan de verplichting.

De nieuwe verplichting zal niet berusten op de leveranciers die worden belast op basis van de forfaitaire regeling, op gefailleerde leveranciers of op btw-belastingplichtigen die uitsluitend vrijgestelde handelingen verrichten (al dan niet met recht op aftrek).

Een gestandaardiseerde elektronische factuur moet niet uitgereikt worden ten aanzien van afnemers van de occasionele verkoop van een nieuw gebouw en van de occasionele intracommuntaire verkoop van nieuwe vervoersmiddelen. Evenmin moet een elektronische factuur uitgereikt worden ten aanzien van de afnemers die uitsluiten van btw vrijgestelde handelingen verrichten.

Het is echter steeds mogelijk dat het goedgekeurde akkoord hier van afwijkt.

Welke handelingen?

De verplichting om een elektronische factuur uit te reiken geldt voor elke levering van een dienst of goed die voor btw-doeleinden in België plaatsvindt.

Of hier nog handelingen aan worden toegevoegd, hangt af van het nog te publiceren wetsontwerp.

Wanneer implementeren?

Waar het voorontwerp eerst sprak van de implementatie van de elektronische facturatie vanaf 1 januari 2024, wijkt het goedgekeurde akkoord hiervan af. Het nieuw akkoord spreekt immers van de implementatie van de elektronische facturatie vanaf 1 januari 2026.

De Belgische administratie zal er ook op toezien dat er een ruime overgangsperiode is en dat er een brede informatiecampagne wordt opgezet naar alle stakeholders.

Heb je vragen over deze verplichte elektronische facturatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis