Belisol - Banner Januari/April 2022

Studenten goedkoper aanwerven

Dankzij de informatie die we u al gaven over de verminderde bijdragen voor studenten, hebben de regels over de solidariteitsbijdrage voor studenten geen geheimen meer voor u. Andere nuttige vragen kunnen echter nog gesteld worden…

Welke uren moeten in aanmerking worden genomen om de 475 uren te berekenen?

Voor het contingent van 475 uren wordt enkel rekening gehouden met de werkelijk door de student gepresteerde uren.  Dit is nieuw sinds dit jaar.

De uren dat de student niet werkt, maar waarvoor u loon moet betalen waarop socialezekerheidsbijdragen van toepassing zijn (feestdagen of vervangingsdagen, klein verlet, inhaalrust, ziektedagen waarvoor gewaarborgd loon is verschuldigd,...) worden dus niet meegerekend in het contingent[1].

Een uur, maar hoeveel minuten?

Het studentencontingent werkt enkel met volledige uren. Elk begonnen uur telt dus voor 1 uur. 

Wat is de Dimona-update?

Een wijziging van de Dimona voor studenten is mogelijk zolang de multifunctionele RSZ-kwartaalaangifte (DmfA) niet werd verricht. U hebt er alle belang bij om die Dimona-update uit te voeren want:

als de student minder uren werkt dan het aantal uren dat aanvankelijk werd aangegeven, kunt u zo onmiddellijk de ‘te veel’ gereserveerde uren van het contingent vrijmaken. Die uren zijn dan opnieuw beschikbaar voor reservatie, door uzelf of door een andere werkgever.

als de student meer uren werkt dan het aantal uren dat aanvankelijk werd aangegeven, kunt u de meer gewerkte uren reserveren en er zo zeker van zijn dat u van de verminderde bijdragen kan genieten. Als u deze niet-geplande uren pas via de DmfA meedeelt, begaat u geen fout, maar loopt u wel het risico dat die uren al door een andere werkgever werden gereserveerd en dus niet langer beschikbaar zijn. In dat geval zal u voor deze meeruren niet meer van de verminderde bijdragen kunnen genieten.

In welke gevallen wijzigt de DmfA de door de Dimona gereserveerde uren?

In bepaalde gevallen kan de Dmfa de door de Dimona gereserveerde uren wijzigen, d.w.z. het contingent van beschikbare uren aanpassen. Weet dat: de uren die u in Dimona hebt gereserveerd en waarvoor u een ‘ok’-bericht hebt ontvangen, nooit kunnen worden geregulariseerd; de uren die niet in Dimona werden gereserveerd of waarvoor u een overschrijdingsbericht hebt ontvangen, nog kunnen worden aangerekend op het contingent, als er op het tijdstip van de DmfA nog uren beschikbaar zijn[2]. In dat geval zal de DmfA dus tot gevolg hebben dat er bijkomende uren van het contingent worden afgetrokken[3]. Opgelet! Een dergelijke aftrek kan nooit worden doorgevoerd indien geen Dimona of een laattijdige Dimona werd verricht.

als de student ten slotte minder uren werkt dan aanvankelijk in de Dimona werd aangegeven, zal de DmfA tot gevolg hebben dat die uren vrijkomen.

Wie betaalt de rekening in geval van regularisatie?

Het is aan de werkgever om op tijd de socialezekerheidsbijdragen op het brutoloon van de student in te houden.  Indien de werkgever de verminderde bijdragen inhoudt in plaats van de gewone bijdragen, moet hij de situatie achteraf regulariseren en de achterstallige bijdragen (zowel de persoonlijke bijdragen ten laste van de student als de werkgeversbijdragen) aan de RSZ overmaken.  De RSZ kan de persoonlijke bijdragen in geen enkel geval bij de student opeisen.

Wat met een jongere die zijn studies beëindigt?

De jongere die zijn studies beëindigt (en dus niet meer als student beschouwd kan worden),  kan tijdens de daaropvolgende zomervakantie nog van de verminderde bijdragen genieten.  De RSZ gaat immers uit van de veronderstelling dat de jongere nog steeds kan beslissen om verder te studeren tijdens het volgende academiejaar.

Wordt de jongere na de zomervakantie definitief aangeworven bij een werkgever, hetzij met een gewoon contract hetzij met een leercontract, dan worden de tijdens dat contract gepresteerde arbeidsuren niet meegeteld om het totaal van 475 uren per kalenderjaar te berekenen.

Deze redenering gaat echter enkel op indien het om 2 duidelijk verschillende aanwervingen gaat (dus voor verschillende functies), want de tewerkstelling als student mag geen springplank of “vermomde proefperiode” vormen voor het latere contract van onbepaalde duur of leercontract.

  1. Het loon voor die uren moet echter in de DmfA worden vermeld.
  2. Als er geen beschikbare uren zijn, worden de uren geregulariseerd, d.w.z. aan de normale socialezekerheidsregeling onderworpen.
  3. Opgelet, die bijkomende uren die aanvankelijk niet waren gereserveerd kunnen op het einde van het jaar nog worden geregulariseerd als blijkt dat er meer dan 475 uren studentenarbeid zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-05-2017


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis