Registreren

Vakantie-, feest- en ADV-dagen opnemen voor het einde van het jaar

Naarmate het einde van het jaar nadert, kan het nuttig zijn om even te bekijken hoeveel vakantiedagen, feestdagen en ADV-dagen de werknemers reeds opgenomen hebben.

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer is verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen vóór het einde van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar. Een werknemer kan evenmin afstand doen van de vakantiedagen waar hij recht op heeft.

De werkgever heeft dan ook de verplichting om het de werknemer mogelijk te maken zijn vakantiedagen tijdig op te nemen. Indien de werkgever de opname ervan belemmert, riskeert hij sancties. Om te kunnen aantonen dat de werkgever de opname van de vakantiedagen niet heeft verhinderd, raden wij aan om de werknemers er tijdig op te wijzen dat zij hun vakantiedagen dienen op te nemen vóór het einde van het jaar. De werkgever kan dit doen door hen een overzicht te bezorgen van de nog niet-opgenomen vakantiedagen met het verzoek om deze vóór 31 december 2023 op te nemen.

Indien een werknemer bepaalde vakantiedagen toch niet heeft opgenomen, is de situatie verschillend naargelang het gaat om een arbeider of een bediende.

  • Een arbeider heeft voor deze niet-opgenomen dagen zijn vakantiegeld reeds ontvangen via zijn vakantiekas.
  • Voor een bediende moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang de reden van de niet-opname van de vakantiedagen. Wanneer het voor de bediende onmogelijk was om zijn vakantiedagen volledig op te nemen door bv. arbeidsongeschiktheid, verliest hij deze vakantiedagen, maar heeft hij wel recht op een uitbetaling ervan. Wanneer de bediende wel in de mogelijkheid was om zijn vakantiedagen op te nemen, maar dit bewust niet gedaan heeft, verliest hij eveneens deze vakantiedagen, maar ook het recht op uitbetaling ervan. Dit wordt dan best schriftelijk door de bediende bevestigd.

Opgelet! Vanaf 2024 kunnen zowel arbeiders als bedienden dagen die een werknemer niet heeft opgenomen door bepaalde schorsingen van de arbeidsovereenkomst, zoals bv. ziekte, overgedragen worden en opgenomen worden binnen 24 maanden na het einde van het vakantiejaar. Betaling voor deze dagen vindt vooraf plaats aan het einde van het vakantiejaar waarop de niet-opgenomen vakantiedagen in eerste instantie betrekking hebben.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Indien deze vervangingsdag niet collectief vastgelegd wordt, dan kan deze opgenomen worden in individueel overleg tussen de werkgever en de werknemer.

De opname hiervan moet wel binnen hetzelfde kalenderjaar gebeuren, want anders wordt het recht op 10 feestdagen per jaar (voor een voltijdse werknemer) niet gegarandeerd.

ADV-dagen

Het is mogelijk dat de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming gemiddeld op jaarbasis bereikt wordt door toekenning van inhaalrustdagen. Die inhaalrustdagen of arbeidsduurverminderingsdagen (afgekort ADV-dagen) moeten ook vóór 31 december 2023 opgenomen worden, want anders wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur niet gerespecteerd.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis