Joyn - 18/01/21-18/04/21

Tot 20% korting op uw bedrijfsvoorheffing

Als startende onderneming kunt u genieten van 10 of 20 procent korting op de doorstorting van uw bedrijfsvoorheffing. Een nieuwe maatregel die de regering op 1 augustus 2015 in het leven riep om jonge ondernemingen (tot 4 jaar) extra zuurstof te geven.

10 of 20% korting op de bedrijfsvoorheffing?

Voor kleine ondernemingen bedraagt het percentage van de vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing 10%.Micro-ondernemingen krijgen een extra impuls met een vrijstelling van 20%. 

Kom ik in aanmerking voor deze korting op mijn bedrijfsvoorheffing?

Om aanspraak te kunnen maken op deze vrijstelling komen de zogenaamde kleine of micro-ondernemingen in aanmerking.

Een kleine onderneming is een onderneming die in het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar aan minstens twee van de volgende criteria voldoet:

  • een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 50 werknemers
  • een maximale jaaromzet van 7.300.000 euro (excl. BTW)
  • een balanstotaal van maximaal 3.650.000 euro 

Een micro-onderneming is een onderneming die op het einde van het belastbaar tijdperk aan minstens twee van de volgende criteria voldoet: 

  • een gemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 10 werknemers
  • een maximale omzet van 700.000 euro (excl. BTW)
  • een balanstotaal van maximaal 350.000 euro 

Vervolgens mag uw onderneming niet langer dan 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Als de onderneming een werkzaamheid voortzet die voordien uitgeoefend werd door een natuurlijke persoon of andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de KBO door die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Dit voordeel komt bovenop de vrijstelling van de sociale basisbijdragen.

Bron : Securex

 


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis