Wat is nu eigenlijk deze wet Commerciële samenwerking?

Aan de hand van deze informatie kan de kandidaat franchisenemer een juiste keuze tot samenwerking maken. Steeds met een cool down periode voor een termijn van minimum één maand voor het sluiten van de overeenkomst.

Wat is een pre-contractueel informatie document voor Franchising?

Franchising is een commerciële samenwerkingsovereenkomst tussen een Franchisegever en een franchisenemer die valt onder deze wetgeving van eind 2005. Alle afgesloten Franchise overeenkomsten vanaf 1 januari 2006 dienen deze wetgeving te respecteren.

Het belangrijkste onderdeel is dat de franchisegever een document dient op te stellen met informatie over onderwerpen die door de wetgever zijn vastgelegd. Met andere woorden, elk pre-contractueel informatie document moet informatie verschaffen over dezelfde topics.

Deel 1 : Belangrijke contractuele bepalingen

 • vermelding dat de overeenkomst al of niet persoonsgebonden is
 • de verplichtingen van de kandidaat franchisenemer
 • de gevolgen van het niet behalen van deze verplichtingen
 • de berekeningswijze van de vergoeding die de kandidaat franchisenemer moet betalen en de eventuele herzieningswijze
 • concurrentiebedingen, hun duurtijd en hun voorwaarden
 • de duurtijd en hernieuwingsvoorwaarden van de overeenkomst
 • de opzeg- en beëindigingsvoorwaarden betreffende lasten en investeringen
 • voorkooprechten en/of aankoopopties van de formuleontwikkelaar + de regels voor de waardebepaling van de handelszaak
 • de exclusiviteiten van de rechtsverlener

Deel 2 : Gegevens om de formule te beoordelen

 • alle nodige identificatiegegevens van de rechtsverlener
 • intellectuele rechten waarvan gebruik wordt toegestaan (vb de merken)
 • jaarrekeningen van de rechtsverlener van de laatste 3 boekjaren
 • ervaringen van de rechtsverlener inzake commerciële samenwerking
 • historiek, staat en vooruitzichten van de actieve markt: algemeen en lokaal
 • historiek, staat en vooruitzichten van het netwerk: algemeen en lokaal
 • aantal uitbaters van het netwerk laatste 3 jaar + expansievooruitzichten netwerk: Belgisch + internationaal
 • detail van de samenwerkingsovereenkomsten van de laatste 3 jaar: aantal afgesloten, aantal beëindigde (+ door wie), aantal niet hernieuwde
 • lasten en investeringen van de kandidaat-partner: bij aanvang en tijdens de samenwerking, de bedragen en hun bestemming en aflossingstermijn, moment van aanvang en hun lot bij beëindiging.

Deel 3 : Bijlagen

 • Het ontwerp van de franchise overeenkomst (model overeenkomst)
 • Bijkomende informatie

Het is van essentieel belang dat de beide documenten duidelijk, begrijpelijk en nauwkeurig zijn opgesteld. Indien er zich interpretatieproblemen voordoen, zal de voor de franchisenemer meest gunstige interpretatie toegepast worden.

Moet ik zomaar de vertrouwelijke informatie geven aan de kandidaat franchisenemers?

Uiteraard niet, beide partijen zijn wettelijk gebonden tot geheimhouding voor de inlichtingen die ze verkrijgen met het oog op het sluiten van een commerciële samenwerkingsovereenkomst en mogen deze inlichtingen slechts rechtstreeks of onrechtstreeks gebruiken binnen de te sluiten commerciële samenwerkingsovereenkomst. Met andere woorden, alle informatie die uitgewisseld wordt valt onder confidentiële informatie waar best een specifieke geheimhoudingsovereenkomst voorafgaandelijk wordt afgesloten tussen beide partijen.

Hoe weet ik “als franchisegever” indien ik onder de wet Commerciële samenwerking val?

In principe is deze wet van toepassing voor alle franchise formules tussen twee onafhankelijke partijen (zowel natuurlijke- als rechtspersonen). De ene persoon verleent het recht aan de andere de gemeenschappelijke producten en/of diensten te verkopen onder dezelfde commerciële merknaam. Ook agenturen, commissionair- en distributie overeenkomsten vallen eronder.

De wet heeft een dwingend karakter en kan dus niet met een contractuele clausule buiten de toepassing geplaatst worden. Ook voor buitenlandse franchise formules is deze wet van toepassing gezien de activiteiten in België worden uitgeoefend  door de contracterende franchisenemer.

De belangrijkste criteria zijn :

 • een gemeenschappelijk uithangbord
 • een gemeenschappelijke handelsnaam
 • een overdracht van know-how
 • een commerciële of technische bijstand

Het is steeds aangewezen om via een advocaat gespecialiseerd in franchising af te toetsen indien dit voor uw expansie model van toepassing is.

Wat kunnen de gevolgen zijn van het niet respecteren van de wet Commerciële samenwerking?

Wanneer de franchisenemer van oordeel is dat de wet commerciële samenwerking op één of andere manier niet correct is toegepast, kan hij via de rechtspraak de nietigheid van het franchise contract bekomen, binnen de periode van twee jaar van de start van het franchise contract.

De gevolgen van deze eventuele nietigheid mogen allerminst worden onderschat. Het zou betekenen dat de franchisenemer in een financiële situatie geplaatst moet worden waarin hij zou verkeerd hebben indien de samenwerkingsovereenkomst niet was afgesloten. De franchisegever zal dan mogelijks moeten opdraaien voor dit herstel. Het is mogelijk dat er geoordeeld wordt dat de franchisegever aan de franchisenemer een financiële compensatie moet betalen voor de gedane investeringen (inrichting, aankopen, …), verbrekingsvergoeding van de handelshuur, alle franchisevergoedingen die ooit betaald zijn geweest aan de franchisegever of zelfs de terugbetaling van het aangegane bankkrediet, minstens de verbrekingsvergoedingen.

Indien het afzonderlijk document de essentiële contractuele bepalingen niet bevat, dan kan de verkrijger de nietigheid van de desbetreffende bepalingen inroepen.

Het lijkt overduidelijk dat het niet respecteren van de wet Commerciële samenwerking verstrekkende (financiële) gevolgen kan hebben en de franchisegever onherroepelijk schade kan toebrengen. Francorp Belgium helpt zijn klanten met het adviseren en implementeren van de juiste praktische documenten en overeenkomsten zodoende deze onnodige risico’s te vermijden.

We hebben uw goedkeuring nodig Wij houden van cookies. Deze cookies zijn nodig om uw ervaring nog persoonlijker te maken. Ze slaan geen persoonsgegevens op. Vindt u dit Ok?