Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?

De innovatieaftrek is van toepassing op inkomsten uit:

  • Octrooien
  • Aanvullende beschermingscertificaten
  • Computerprogramma’s (software)
  • Kwekersrechten
  • Weesgeneesmiddelen
  • Van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteit

In de praktijk zijn voornamelijk octrooien en computerprogramma’s (software) de meest voorkomende intellectuele eigendomsrechten. Een octrooi beschermt een technische uitvinding, die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar moet zijn.

Interessant is dat ook software die louter intern wordt gebruikt binnen de onderneming (en dus niet gecommercialiseerd wordt) in aanmerking komt. Zowel eigenaars als houders van een gebruiksrecht (vruchtgebruikers, licentiehouders) kunnen van deze maatregel genieten.

Merken en andere marketinggerelateerde intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen of domeinnamen, zijn echter uitgesloten van het toepassingsgebied van de innovatieaftrek.

Wat houdt de regeling in?

Dankzij de innovatieaftrek kan een vennootschap 85% van de netto innovatie-inkomsten in aftrek brengen van de belastbare basis in de vennootschapsbelasting. De kwalificerende inkomsten omvatten o.a. licentievergoedingen, inbegrepen royalty’s, inkomsten uit de verkoop van intellectuele eigendomsrechten en ontvangen schadevergoedingen. Deze inkomsten dienen verminderd te worden met de gerelateerde O&O-uitgaven van het jaar waarin de inkomsten werden gerealiseerd, alsook met de historische O&O-uitgaven met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht. De historische kosten kunnen echter gespreid worden over een termijn van maximaal zeven aanslagjaren.

De aftrek wordt verder beperkt tot het aandeel van de kwalificerende O&O-uitgaven (verhoogd met 30%) in de totale O&O-uitgaven gerelateerd aan het intellectuele eigendomsrecht. Kwalificerende O&O-activiteiten zijn activiteiten die de vennootschap zelf uitoefent of uitbesteedt aan onafhankelijke derde partijen, zoals externe laboratoria of universiteiten. Uitgaven voor O&O-activiteiten die worden uitbesteed aan verbonden ondernemingen of voor de verwerving van intellectuele eigendomsrechten, zijn niet-kwalificerende O&O-uitgaven.

Het is bijgevolg van groot belang dat de O&O-activiteiten en de intellectuele eigendomsrechten op een correcte manier worden gestructureerd binnen de groep voor een optimale toepassing van de aftrek voor innovatie-inkomsten.

Documentatieverplichting

Vennootschappen die gebruik willen maken van de innovatieaftrek, moeten voldoen aan uitgebreide documentatieverplichtingen. Voor elk intellectueel eigendomsrecht moet de vennootschap bewijsmateriaal beschikbaar houden omtrent de werkelijke waarde van de verworven intellectuele eigendomsrechten, het bedrag van de netto- en bruto-innovatie-inkomsten en de berekening van de kwalificerende en globale uitgaven.

We hebben uw goedkeuring nodig Wij houden van cookies. Deze cookies zijn nodig om uw ervaring nog persoonlijker te maken. Ze slaan geen persoonsgegevens op. Vindt u dit Ok?