Download Gratis uw Franchise startersgids

Franchise contract: Wat moet er nu echt in staan?

Wanneer een kandidaat ondernemer beslist om te ondernemen met een franchise formule dienen de krijtlijnen van deze samenwerking verankerd te worden in een franchise contract. Dit franchise contract vormt de officiële overeenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer die de samenwerking van beide partijen contractueel vastlegt en reguleert.

Een Franchise contract is een must

Eén van de basispijlers van franchising is het bestaan van een franchise contract. De franchise overeenkomst die is opgemaakt door de franchisegever dient, na grondige evaluatie van de franchisenemer, door beide ondertekend te worden en is bindend tot het einde van het contract.

Het franchise contract bestaat grotendeels uit de vele praktische samenwerkingsafspraken die in een juridisch kader worden gegoten. De hoeveelheid van praktische afspraken hangt af van verschillende factoren. Hieronder een beperkt overzicht.

 • Voorwerp van de overeenkomst
 • Intellectuele eigendomsrechten -en bescherming
 • Uniform handelen
 • Interieur bepalingen en verplichtingen
 • Het concept en zijn gereguleerde producten en/of diensten assortiment
 • Know how overdracht en geheimhouding
 • De ondersteuningsinitiatieven van de franchisegever
 • Commerciële bijstand & opleidingen
 • Juridisch verankeren van de handleidingen
 • Personeel en aangestelden
 • Rapporteringsverplichtingen
 • Het al dan niet verwerken van klantengegevens (GDPR wetgeving)
 • Gereguleerde webverkoop
 • Territoriale exclusiviteit
 • Duurtijden en hernieuwingsvoorwaarden
 • Publiciteit en promotie
 • Omzet doelstellingen -en verplichtingen
 • Verzekeringen
 • Niet concurrentie beding(en)
 • Onmiddellijke beëindiging door de franchisegever
 • Onmiddellijke beëindiging door de franchisenemer
 • Gevolgen van onmiddellijke beëindiging
 • Aankoop opties

Franchise contract op maat opstellen

Door de specificiteit van elk concept en sector verschillen de praktische afspraken. Het spreekt voor zich dat een standaard Franchise contract in de realiteit niet bestaat en totaal niet aangepast is aan de noden van uw specifieke franchise formule. Zelfs het contract van een soortgelijk concept ziet er in de meeste gevallen inhoudelijk anders uit. Net zoals de win/win situatie (die in de business planning van het franchise model bepaald wordt) gepersonaliseerd dient te zijn op maat van uw concept geldt dit evenzeer voor de Franchise overeenkomst.

Wat moet in een Franchise contract?

Ter bescherming van beide partijen

De contracten die worden opgemaakt door de Franchise experts van Francorp zijn lijvige en gestaafde overeenkomsten van tussen de 25 en 50 pagina’s. Dit is geen vorm van papier verspilling maar uit noodzaak om zowel de gever als de nemer voldoende te beschermen gedurende de volledige looptijd van de samenwerking en in vele gevallen nog een beperkte periode daarna. De opgemaakte franchise overeenkomsten worden uiteraard nog door gespecialiseerde Franchise juristen zoals geëvalueerd een aangevuld van de puur juridische clausules.

Vooraleer er een Franchise contract opgemaakt wordt is het cruciaal dat er ten gronde nagedacht wordt over de gedetailleerde spelregels die een franchisegever dient te handteren om de consistentie en lange termijn succes van het franchise concept te waarborgen. In de fase van strategische planning en structuur worden de fundamenten gelegd om de continuïteit en succes van het franchise concept en het netwerk te vrijwaren. Het gehele netwerk heeft baat bij een krachtig gereguleerd franchise concept waar alle franchisenemers volgens de bewezen spelregels handelen en dezelfde consistente kwaliteit bieden op alle aspecten van het concept. Hiervoor is het aangewezen om een franchise adviseur in te zetten bij het franchise van uw bedrijf.

Francorp

De franchise handleidingen (Standard operation manuals) juridisch verankeren

Een andere basis pijler van een franchise samenwerking is het creëren van een referentie kader waar alle franchisenemers zich dienen aan te houden. De standard operations manual bevat de spelregels op vlak van de producten en diensten maar evenzeer de praktische leidraad tot het openen van het franchise filiaal, het personeelsbeleid, de marketing filosofie, etc.  

Een vraag die veel wordt gesteld is hoe de franchisegever de franchisenemer kan verplichten tot het volgen van bepaalde belangrijke praktische regels. Het antwoord is simpel : door de verscheidene clausules in het contract te verankeren met de meest recente standard operations manual. Dit brengt als groot voordeel met zich mee dat een SOM een evoluerend werk document is die op regelmatige basis een update bevat omtrent praktische spelregels bvb. Verplichte openingsuren, geaccrediteerde leveranciers en producten, etc.

Met andere woorden, de standard operations manual verdient de nodige professionaliteit en de juiste inhoud gezien het door de verankering in het franchisecontract een juridisch afdwingbaar document wordt.

Vele Franchisegevers en- nemers behandelen een franchise contract als een noodzakelijk kwaad die onnodig ingewikkeld wordt opgemaakt om er zo weinig mogelijk menselijke taal in te vinden. Dit is het allerminst. Het vormt een verbinding tussen de theorie en de praktijk van de praktische afspraken.

Als tip willen wij meegeven dat het de franchisegever ten goede komt om duidelijke en klare uitleg te verschaffen aan de franchisenemer over elke clausule en verbintenis vooraleer beide partijen met elkaar in zee gaan. Op die manier zal de franchisenemer zijn verplichtingen op praktisch vlak begrijpen en aan kunnen voldoen.

Pre-contractueel informatie document

Bovenop het bestaan van een franchise contract is er in België eveneens de Wet Commerciële samenwerking voor het afsluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Deze wet is sinds eind 2005 en geldt voor alle franchise contracten afgesloten sinds 1 februari 2006. Het verplicht de franchisegevers om een set van vooropgestelde informatie door te geven aan de kandidaat franchisenemer zodoende deze over de nodige gegevens beschikt om de samenwerking te evalueren.

Het Pre-contractueel informatie document bevat 2 onderdelen :

 1. Belangrijke contractuele bepalingen
 2. Gegevens en cijfers om de formule en de contracterende franchisegever te kunnen beoordelen

De wet verplicht de franchisegever een wachttermijn van 1 maand. Tijdens deze periode mag er geen enkele verbintenis worden aangegaan (waarborg, voorschot, intentieverklaring). De enige uitzondering hierop is de verbintenis om vertrouwelijk om te springen met de verstrekte informatie.

Deze wet heeft een dwingend karakter en dient door elke franchise formule gerespecteerd te worden. Het niet respecteren of aanbieden van een pre-contractueel informatie document kan verregaande gevolgen hebben op financieel vlak voor de franchisegever en zijn netwerk.

Verdere details over het Pre-contractueel informatie document komen in een specifiek blog gewijd aan de wet Commerciële samenwerking.

Niet concurrentie beding

Een niet concurrentie beding is een beperking voor één van de contracterende partijen waarbij deze wordt beperkt in het uitoefenen van een bepaalde (meestal gelijkaardige) professionele activiteit gedurende of na deze overeenkomst. Het niet concurrentie beding wordt weliswaar gelimiteerd door Europese rechtspraak en dient geëvalueerd te worden door een advocaat.​​

Contacteer de franchise experts van Francorp Belgium voor advies over de nodige juridische documenten voor (kandidaat) Franchisegevers. Succes!

Franchise overeenkomst


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis