Welk extralegaal voordeel wil de belgische werknemer?

Uit de studie blijkt dat:
71% van de werknemers zijn loonpakket flexibel wil kunnen samenstellen op basis van zijn eigen behoeftes. Vooral omtrent de bedrijfswagen, het extralegaal verlof en de bonus willen werknemers meer flexibiliteit.

Meer dan één op 6 Belgische werknemers (17%) vandaag die mogelijkheid al heeft.

1 op 4 werknemers onder 30 jaar al over een flexibel pakket beschikt. Bij kaderleden stijgt dit zelfs tot bijna één op drie.

Een cafetariaplan is een initiatief waarbij een werkgever het loonpakket van zijn werknemers deels zelf laat invullen op basis van hun eigen noden en voorkeuren. Securex stelt vast dat veel werknemers vragende partij zijn voor een cafetariaplan: Maar liefst drie op vier Belgische werknemers wil zijn loonpakket flexibel samenstellen. Ze willen vooral meer persoonlijke keuzes kunnen maken rond hun bonus (39%), het extralegaal verlof (41%) en de bedrijfswagen (41%). De helft wil zijn bedrijfswagen zelfs inruilen voor een wagen van een lagere categorie. [1] 

Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex:
“De hoge vraag naar een flexibele invulling van het loonpakket is op zich geen verrassing. De behoeften van werknemers evolueren sterk in de tijd. Zeker werknemers jonger dan 50 jaar hechten veel belang aan het personaliseren van hun verloning.”

Verder stelt Securex vast dat:

  • Twee op vijf werknemers (41%) zijn extralegaal verlof wil inruilen. Opvallend is het grote verschil met statutaire werknemers: waar in een private onderneming en bij contractuelen bij de overheid zo'n 38% van de werknemers zijn extra verlof wil inruilen, loopt dit bij statutaire werknemers bij de overheid op tot maar liefst één op twee.
  • 39% van de Belgische werknemers zijn bonus wil inruilen. Bij de overheid is zelfs 45% hiertoe bereid (versus 37% in de privé). De voorkeur gaat hierbij uit naar cash (90% bij de statutairen versus 82% bij de contractuelen en in de privésector).
  • 38% bereid is een deel van zijn brutoloon in te ruilen. Ook hier vooral werknemers bij de overheid (41% vs 36%).
  • Hermina Van Coillie: “Opmerkelijk is dat eerder mannen dan vrouwen vragende partij zijn voor een flexibel loonpakket. Bijna de helft van de mannen wil zijn bonus liever inruilen voor andere verloningselementen, terwijl amper één op de drie vrouwen dit wenst. Dezelfde trend is zichtbaar bij de eindejaarspremie: twee op vijf (38%) mannen tegenover één op de vijf (22%) vrouwen. Werknemers ouder dan 50 jaar zijn dan weer minder geneigd om hun extralegaal verlof (30%), bedrijfswagen (30%) of bonus (29%) in te ruilen. Bijna de helft van de jongere werknemers (42%-44%) wil dat wel.”

Werkgevers spelen met cafetariaplan in op vraag van werknemers

Vele werkgevers hebben oor naar de verzuchtingen van hun werknemers en bieden een cafetariaplan voor flexibele verloning aan. Vandaag mag al één op zes (17%) werknemers zijn loonpakket flexibel invullen. Werknemers bij de overheid krijgen de mogelijkheid even vaak aangeboden als werknemers in de private sector.

Er zijn wel grote verschillen in flexibiliteit tussen de verschillende profielen:

  • Een kwart van de werknemers onder de 30 jaar mag zijn loonpakket zelf samenstellen. Bij 50+'ers daalt dit tot 12%.
  • Bijna één op drie kaderleden mag zijn loonpakket flexibel samenstellen. Bij bedienden en arbeiders is dit slechts 15%.
  • Mannen krijgen vaker dan vrouwen de mogelijkheid aangeboden (20% versus 13%).
  • Hooggeschoolden mogen vaker dan laaggeschoolden hun loonpakket flexibel samenstellen (20% versus 13%).

Iris Tolpe, Director Legal bij Securex: “Het huidig wettelijk kader en de bestaande afspraken tussen werkgevers en werknemers in paritaire comités staan meer flexibiliteit vaak in de weg. Ook op administratief vlak is een cafetariaplan niet altijd makkelijk toepasbaar door grote verschillen in de verloning van werknemers onderling. Bovendien zien we dat jonge werknemers vaker vanaf een wit blad kunnen vertrekken bij de samenstelling van het loonpakket, terwijl dit bij oudere werknemers toch heel wat moeilijker ligt.”

Michiel Crommelinck, Innovation Partner bij Securex: “Toch kunnen we via digitale tools en de juiste ondersteuning al heel wat doen om die administratieve last ter verminderen. Door het wegwerken van de hindernissen verwachten we een sterke groei van de vraag naar flexibele verloning. Terecht ook, er zijn heel wat mogelijkheden om op een budgettair neutrale manier de koopkracht van werknemers te verhogen en nieuwe medewerkers aan te trekken. Het is een win-win situatie voor werkgever en werknemer.”

Over het onderzoek
Deze studie gebeurde in het kader van ons tweejaarlijks benchmarkonderzoek. Hierin brengen we onder meer tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische werknemer in kaart. De data verzamelden we via online enquêtes. 1.522 loontrekkende werknemers uit de Belgische arbeidsmarkt namen in het voorjaar van 2017 deel aan de studie. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.

Bron : Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis