Joyn - 18/01/21-18/04/21

Wanneer kan ik beginnen als starter? 8 voorwaarden voor alle beginnende zelfstandigen

1) Je bent minstens 18 jaar
Wie als zelfstandige wil beginnen in België, moet minstens 18 jaar oud zijn.

2) Je bezit burgerrechten
Om te starten moet je je burgerrechten bezitten. Wanneer iemand door de rechter ontzet is uit zijn burgerrechten, dan mag hij/zij geen zaak opstarten. Een faillissement kan een persoon niet beletten om een nieuwe handelsactiviteit op te starten. Wanneer het faillissement te wijten was aan een ernstige fout, dan kan een rechter wel tijdelijk (minimum 3 jaar, maximum 10 jaar) verbieden om opnieuw handelaar te worden. Ook veroordeling zoals fiscale fraude, schriftvervalsing of omkoping kunnen tot een verbod leiden.

3) Je bent bekwaam om een zaak op te starten
Wie wettelijk of gerechtelijk onbekwaam is verklaard of onder een voorlopig bewindvoerder staat, kan geen onderneming opstarten.

4) Je bent EU-onderdaan, bezit een beroepskaart of je bent vrijgesteld van een beroepskaart
Om als zelfstandige te kunnen starten moet je voldoen aan één van de drie volgende voorwaarden:
- Je bent EU-onderdaan of een onderdaan van Noorwegen, Ijsland of Liechtenstein.
- Je hebt een beroepskaart: alle niet-Belgen die in België een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen, hetzij als natuurlijke persoon, hetzij binnen een vereniging of een vennootschap moeten in het bezit zijn van een beroepskaart.

- Je bent niet-Belg, maar vrijgesteld van een beroepskaart: die vrijstelling kan te maken hebben met de aard van je activiteiten, de aard van je verblijfsvergunning of met internationale verdragen.

5) Je voert geen onverenigbaar beroep uit
Niet alle beroepen mogen gecombineerd worden met een andere baan als zelfstandige. Dat is het geval voor een aantal vrije beroepen, zoals o.a. gerechtsdeurwaarder, advocaat of notaris. Hetzelfde geldt voor bedienaren van een eredienst, leden van de federale of lokale politie of van een gerechtelijk orgaan of staatsambtenaren (behalve in bijzondere gevallen).

6) Je hebt de nodige kennis van bedrijfsbeheer
Als je een eigen bedrijf start, moet je aantonen dat je voldoende kennis hebt van bedrijfsbeheer. Beschik je niet over die kennis, dan kan je iemand anders vragen om bewijs van zijn of haar kennis te leveren.

Aantonen dat je over de nodige kennis van bedrijfsbeheer beschikt, kan op verschillende manieren. Afhankelijk van de manier waarop je je bewijs wenst te leveren, zijn voorwaarden verbonden. Je kan je beroepskennis aantonen door middel van een diploma of akte, op basis van praktijkervaring, via een examen voor de Centrale Examencommissie van de FOD Economie, met een buitenlands diploma bedrijfsbeheer of via een EG-verklaring.

Beschik je zelf niet over de nodige kennis van het bedrijfsbeheer, dan kan je ook iemand anders vragen om een bewijs van zijn/haar kennis te leveren. In een vennootschap moet de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur bewijzen dat hij of zij over basiskennis van het bedrijfsbeheer beschikt. In een éénmanszaak gaat het om één van volgende personen:

- Je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende partner, of iemand met wie je al minstens 6 maanden samenwoont
- Iemand van je familie (beperkt tot familieverband in de derde graad)
- Een werknemer die instaat voor het dagelijkse beheer

In sommige gevallen of voor sommige beroepen is het niet vereist om je kennis van bedrijfsbeheer aan te tonen. Dat is o.a. het geval bij een overname, al je bedrijf geen kmo is of bij vrije beroepen.

7) Je hebt de nodige beroepskennis
Sommige beroepen zijn gereglementeerd en vereisen dat je aantoont dat je over de nodige beroepskennis beschikt bij het opstarten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bouwvakkers, kappers of slagers.

Beroepskennis aantonen kan op basis van een diploma of door praktijkgerichte ervaring.

8) Je hebt de nodige vergunningen
Voor sommige beroepen moet je bij de bevoegde instanties melden dat je een bepaalde activiteit zal gaan uitvoeren en/of een vergunning aanvragen. Op de Belgische site van de Europese dienstenrichtlijn (www.business.belgium.be) vind je een overzicht van alle procedures en vereisten opgelegd aan bedrijven die activiteiten wensen uit te voeren in België of zich hier wensen te vestigen. PB


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis