Download Gratis uw Franchise startersgids

Partner SBB : Een Franchise zaak opstarten : heeft u een vergunning nodig?

Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning geeft u de toestemming om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als u plannen heeft om een pand te bouwen, te verbouwen of uit te breiden, is het belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt. De gemeente is verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de vergunning.

U moet deze vergunning eveneens aanvragen bij het plaatsen van lichtreclames of reclameborden, het aanbrengen van verhardingen, het wijzigen van het gebruik van een gebouw, enzovoort.

Deze vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning. Voor projecten waarvoor zowel een milieu- als stedenbouwkundige vergunning vereist is, geldt dat u niet kan starten met (ver)bouwen of exploiteren zolang dat beide vergunningen niet zijn toegekend.

Op 23 februari 2017 treedt de ‘omgevingsvergunning' in werking. Deze omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Meer informatie: www.ruimtelijkeordening.be

Milieuvergunning

Wie "hinderlijke" activiteiten ontplooit, moet u een milieuvergunning aanvragen. Of een activiteit als hinderlijk wordt beschouwd, kunt u afleiden uit een indelingslijst die in de toepasselijke wetgeving (VLAREM) is opgenomen.

De hinderlijke ondernemingen worden ingedeeld in 3 klassen. Een milieuvergunning van klasse 1 moet aangevraagd worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar u uw werkzaamheid uitoefent. Een milieuvergunning van klasse 2 bekomt u bij het College van burgemeester en schepenen. Voor een onderneming van klasse 3 volstaat een eenvoudige melding op het gemeentehuis.

Onder welke klasse uw onderneming valt, hangt onder meer af van het vermogen van de installaties, de hoeveelheid afvalwater dat u loost, de ligging (gewestplan) waar uw onderneming gevestigd is, enz.

Voedselveiligheid

Wie een zaak uitbaat waar voedingsmiddelen gefabriceerd, in handel gebracht of ingevoerd worden, moet een registratie, toelating of erkenning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en een jaarlijkse heffing betalen.

Meer informatie: www.favv.be

Ambulante activiteiten

Wanneer u producten wenst te verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die u aan de Kruispuntbank van Ondernemingen gemeld heeft, dan spreekt men van ambulante handel. Ambulante handel kan gebeuren op openbare en private markten, op de openbare weg of bij de koper thuis. Om dit te doen moet u een machtiging ambulante handel bezitten. U vraagt deze machtiging aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

Muziek

Wanneer u of uw onderneming regelmatig muziek gebruikt of laat gebruiken in bedrijfsgebouwen, handelsruimtes of op bedrijfsterreinen die ook toegankelijk zijn voor niet-personeel, moeten er twee gebruikslicenties aangevraagd worden: één bij Sabam, voor de auteurs en componisten en één bij de Billijke vergoeding voor de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

Ondernemingen die muziek spelen in bedrijfsgebouwen of op bedrijfsterreinen die alleen voor het personeel toegankelijk zijn, moeten eveneens twee gebruikslicenties aanvragen: één bij SABAM voor de auteurs en de componisten en één bij Simim voor de naburige rechten. Ondernemingen met minder dan 9 VTE's worden vrijgesteld.

Andere

Afhankelijk van de sector bestaan er nog diverse andere vergunningen. Denk maar aan de vergunning voor het schenken van sterke drank, de hotelvergunning, de vergunning beenhouwer-spekslager, enz. Vraag dus steeds na bij het ondernemingsloket of bij uw gemeente, welke zaken specifiek op uw onderneming van toepassing zijn. Ook de startersadviseurs van SBB zijn op de hoogte van de sectorspecifieke verplichtingen.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis