Johnny's Burger - Juni/Juni/Augustus

Loon betalen in cash ? Nieuwe procedures

Het koninklijk besluit dat de procedure bepaalt om zo'n impliciet akkoord of gebruik te formaliseren, is onlangs in het Belgisch Staatsblad verschenen. Belangrijk hierbij is dat van elke fase in de procedure een bericht op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verschijnt.

Wilt u weten of u na 1 oktober 2016 het loon nog van hand tot hand mag betalen, dan houdt u dus best de website van de FOD in de gaten!

Wat moeten de sectoren doen?

Opdat de werkgevers zouden weten dat in hun sector een impliciet akkoord of een gebruik bestaat en ze het loon dus ook na 1 oktober 2016 nog in cash mogen uitbetalen, moeten deze impliciete akkoorden of deze gebruiken vastgesteld en bekendgemaakt te worden. Dit moet gebeuren volgens de hieronder uitgelegde procedure.

    • elke in het paritair comité vertegenwoordigde organisatie heeft de tijd tot 1 oktober 2016 om het impliciet akkoord of het gebruik, en de beschrijving ervan, ter kennis te brengen van de voorzitter van het paritair comité. Als dit gebeurt, wordt hierover een bericht geplaatst op de website van de FOD WASO;
    • vervolgens is er een termijn van 6 maanden waarin de overige in het paritair comité vertegenwoordigde organisaties het impliciet akkoord kunnen betwisten of het gebruik kunnen verwerpen. Ook een dergelijke betwisting of verwerping wordt bekendgemaakt op de website van de FOD WASO;
    • is er geen betwisting of verwerping, dan neemt het paritair comité akte van het bestaan van het impliciet akkoord of het gebruik. Vervolgens wordt het akkoord of het gebruik en de beschrijving ervan gepubliceerd op de website van de FOD WASO, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Opmerking: een volgens de procedure vastgesteld akkoord of gebruik kan nadien nog opgezegd worden door elke in het paritair comité vertegenwoordigde organisatie. Ook dergelijke opzegging wordt op de website van de FOD WASO gepubliceerd.

Mag de werkgever nog in baar geld betalen na 1 oktober 2016?

Ja indien…

Als er in de sector een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat die betalingen van hand tot hand toelaat of als er op de hierboven uitgelegde wijze een impliciet akkoord of een gebruik is vastgesteld, mogen de werkgevers uit de betrokken sector het loon verder in cash blijven betalen. Als de vaststellingsprocedure nog niet afgerond is op 1 oktober 2016 mag het loon verder van hand tot hand betaald worden tot de procedure beëindigd is.

Nee indien…

Als er in de sector een impliciet akkoord of gebruikt bestaat, maar de vaststellingsprocedure werd niet opgestart voor 1 oktober 2016, dan vervalt het impliciet akkoord of gebruik en zijn cashbetalingen dus verboden.

Als er tijdens de vaststellingsprocedure een betwisting of verwerping is, mag het loon niet meer in cash uitbetaald worden na verloop van een termijn van 2 maanden na de bekendmaking van deze betwisting of verwerping op de website van de FOD WASO.

Als een via de procedure vastgesteld impliciet akkoord of gebruik wordt opgezegd, vervalt de mogelijkheid om in baar geld te betalen na verloop van een termijn van 2 maanden na de bekendmaking van deze opzegging op de website van de FOD WASO.

En wat in de tussentijd?

Tot 1 oktober heeft elke werkgever nog steeds de keuze om het loon in cash uit te betalen, ongeacht de sector waaronder hij ressorteert.

Na heel deze uitleg zouden we echter bijna vergeten dat in de meeste gevallen het loon wel al via overschrijving betaald wordt. Verlies echter niet uit het oog dat deze betalingswijze pas vanaf 1 oktober 2016 de wettelijke regel wordt. Tot die datum hebt u dus nog steeds het schriftelijk akkoord van uw werknemers nodig om hun loon via overschrijving te betalen.

Wanneer de datum van inwerkingtreding dichterbij komt, zullen we hier uiteraard op terugkomen, met een stand van zaken van de sectoren die op dat moment de vaststellingsprocedure hebben opgestart. Afspraak dus op Lex4You in september 2016!

Bron: www.Securex.be


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis