Joyn - 18/01/21-18/04/21

Hoe loonkosten verlagen voor horeca franchisenemers met flexi-jobs?

Flexi-jobs zijn een nieuwe vorm van tewerkstelling waarbij een werknemer die minstens 4/5de bij één of meerdere andere werkgevers werkt (in het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgevoerd), voordelig kan bijklussen in de horeca. 

Formaliteiten 

De horeca-werkgever dient hiervoor een raamovereenkomst met de werknemer af te sluiten waarin afgesproken wordt dat de werknemer een flexi-job bij hem komt uitoefenen. Deze raamovereenkomst dient bepaalde verplichte vermeldingen te bevatten. Het gaat dan onder meer over de identiteit van de partijen, een korte functiebeschrijving, het overeengekomen flexiloon ,… Als de flexi-job wordt uitgeoefend in het kader van uitzendarbeid, dient geen aparte raamovereenkomst te worden opgesteld. De verplichte vermeldingen mogen dan in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid worden opgenomen. 

Een tweede formaliteit betreft de flexi-jobarbeidsovereenkomst. Dezemoet voor bepaalde duur of voor een bepaald werk worden gesloten. Dit volgt uit het feit dat er ieder kwartaal, vóór aanvang van de flexi-job, moet worden nagegaan of aan de tewerkstellingsvoorwaarde van 80% in kwartaal T-3 is voldaan. 

Voor iedere flexi-jobwerknemer dient men een Dimona-aangifte te doen. De Dimona gebeurt per kwartaal (of per dag indien het gaat om een mondelinge arbeidsovereenkomst). Bij de Dimona-aangifte per dag, moeten het begin en einde van de prestatie worden doorgegeven. 

Bij een kwartaalaangifte dient de werkgever op een andere manier het begin en einde van de prestaties te registreren en bij te houden. Dit kan via een registratie in het geregistreerde kassasysteem indien de werkgever hiervan gebruik maakt, of via het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie op het portaal van de RSZ. 

Flexijobs bieden flexibiliteit aan werkgever en werknemer. Als de raamovereenkomst werd afgesloten kan een werkgever, de werknemer oproepen (met AO) wanneer hij hier nood aan heeft, maar een werknemer is niet gebonden en kan steeds weigeren wanneer dit niet past. 

Iris Tolpe, Legal Director bij Securex bevestigt: “Flexi-jobs openen inderdaad de deur naar meer flexibiliteit voor zowel de werkgever als de werknemer in de horeca. Indien de formaliteiten (raamovereenkomst + flexi-jobarbeidsovereenkomst) worden nageleefd kan enerzijds de werkgever de werknemer steeds oproepen wanneer het hem schikt en het noodzakelijk zou zijn voor zijn horecabedrijf. Anderzijds kan de werknemer nooit verplicht worden en dus steeds weigeren wanneer het voor hem niet zou schikken”. 

Loon 

Het flexiloon bedraagt minimum 8,82 euro. Dit dient nog verhoogd te worden met het flexivakantiegeld. Dit bedraagt 7,67% van het flexiloon. Momenteel geeft dat een bedrag van minimum 9,5 euro per uur. Dit bedrag volgt niet de indexregels van de sector, maar de indexering van de sociale uitkeringen. 

De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% op het flexiloon en het flexivakantiegeld. De werknemer betaalt geen persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. 

De bezoldigingen toegekend in het kader van een flexi-job vormen een vrijgesteld inkomen voor de inkomstenbelasting. De bijzondere werkgeversbijdrage van 25% kan wel ingebracht worden als beroepskost. Iris Tolpe van Securex beaamt: “de flexi-job is een voordelig systeem aangezien de werknemer noch RSZ noch BV (bedrijfsvoorheffing) verschuldigd is op het loon”.

 


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis