Pirtek - Maart/Mei

De come-back van schijnzelfstandigheid: Volgens het Arbeidshof is franchisenemer van LUKOIL-pompstation een gewone werknemer wegens te vergaande instructies in het Franchisehandboek

Luidens de franchiseovereenkomst was de uitbater verantwoordelijk voor het beheer en het uitbaten van het servicestation in naam en voor rekening van LUKOIL en verantwoordelijk voor eigen rekening voor het beheer van de naast het benzinestation gelegen shop.

De zelfstandige pomphouder legde aan de rechtbank een uitgebreide lijst aan instructies voor die voor het overgrote deel werden opgenomen in het (Franchise) Handboek. Het ging hier ondermeer om vele klassieke instructies in het kader van franchising :

- Openhouden van verkooppunt op gezette tijdstippen
- Op de PC in het verkooppunt alle verkopen registreren
- De maximumprijzen en de verkoopswaarden voor de verkoop van producten naleven
- De marketingstrategie volgen
- Tweemaal per jaar de georganiseerde opleidings- en trainingssessies volgen
- Het door de vennootschap opgelegde uniform dragen
- Het door de franchisegever uitgewerkte handboek, de planograms en layouts m.b.t. de shop eerbiedigen, o.m. de richtlijnen van het handboek m.b.t. de producten die in de shop moeten worden verkocht en deze waarvoor een bevoorradingsexclusiviteit bestaat.
- Geen publiciteit aanplakken of verdelen zonder toestemming van de franchisegever
- Zich onderwerpen aan de procedure die door de vennootschap is uitgewerkt om zich van de goede werking van het verkooppunt te vergewissen en die gesteund is op de in het handboek opgenomen checklist
- Tweemaandelijkse evaluatie van de franchisenemer
- Mogelijkheid tot beëindiging van franchiseovereenkomst in geval van niet dagelijkse mededeling van de verkoopdata, niet naleving van openingsuren, niet volgen van opleidingssessies,…

Opdat er echter van een arbeidsovereenkomst sprake zou kunnen zijn moet er een juridische afhankelijkheid worden vastgesteld. Teneinde deze afhankelijkheid te toetsen is het Arbeidshof gaan kijken naar de feitelijke uitwerking en effecten die de franchiseovereenkomst op de samenwerking had.

Het Arbeidshof stelt dat het inderdaad kenmerkend is voor een franchiseovereenkomst dat er richtlijnen worden gegeven met het oog op de eenvormige presentatie van het merkimago doorheen de keten en het garanderen van de kwaliteit van de producten. Uit de voorliggende franchiseovereenkomst en het Handboek blijkt echter dat er tal van andere instructies worden gegeven over elk radertje van de organisatie van de uitbating van de shop tot zelfs het aantal en de aard van de schoonmaakbeurten toe,…

Het Hof stelt dat de intensiteit van de controles en instructies en de mogelijkheid voor de franchisegever om sanctionerend op te treden te vergaand is. Bovendien was de pomphouder in kwestie uitgesloten van een onafhankelijke beleidsvoering door de zeer sterke economische afhankelijkheid van de franchisegever. Het Arbeidshof oordeelde dan ook dat de pomphouder een eenvoudige werknemer was geworden.

Het is dus raadzaam voor franchisegevers om na te gaan of hun Handboek of Manual niet al te stringent of exhaustief werd opgesteld. Een te grote intensiviteit aan integratie binnen de franchiseformule die gepaard gaat met controles kan immers leiden tot een herkwalificatie in een arbeidsovereenkomst met alle desastreuze fiscale en sociale gevolgen vandien.

Benoit Simpelaere, advocaat partner bij DBB


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis