VDBK - Oktober/December

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van Franchise.be zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan door Francoach B.V.B.A. Verwijzingen naar eventuele andere algemene voorwaarden worden niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd en aldus prevaleren deze huidige algemene voorwaarden.

1.2 Alle bedingingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Franchise.be schriftelijk zijn bevestigd.

2. Partijen

2.1 Francoach B.V.B.A. is uitgever van onlinediensten en is intermediair tussen “kandidaat” franchisenemers, franchisegevers en toeleveranciers, hierna te noemen; Franchise.be.

2.2 Potentieel franchisenemer: (potentiële) franchisenemer die door het online platform van Franchise.be wordt aangedragen aan Franchisegever, hierna te noemen: Kandidaat.

2.3 Franchisegever: de organisatie, en daaraan verbonden bedrijven die door het platform van Franchise.be een Kandidaat voorgelegd krijgt, hierna te noemen: Franchisegever.

2.4 Toeleverancier: persoon, bedrijf of organisatie die gespecialiseerde diensten, adviezen of producten aanbiedt aan de franchisebranche, hierna te noemen: Toeleverancier.

2.5 Lid: Gebruikers die met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang hebben tot een persoonlijk account op het Franchise.be platform.

2.6 Gebruiker: iedereen die zonder account gebruik maakt van het online platform van Franchise.be.

3. Definities

3.1 Franchise.be besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van de gegevens en de verstrekte informatie op en via de communities, de sociale media en de landingspagina’s op de website van Franchise.be. Omdat Franchisegever en Kandidaat zelf informatie, kerngegevens en content toevoegen kunnen onjuistheden, onvolledigheden of achterhaalde gegevens voorkomen. Franchise.be benadrukt dan ook dat het raadzaam is om de informatie via andere bronnen te verifiëren alvorens men actie(s) of beslissingen (onder)neemt, in de breedste zin van het woord. Franchise.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van een van onze community of gegevens verstrekt door of namens Franchise.be via de community of aanverwante landingspagina’s.

3.2 Uw persoonlijke gegevens en de door u ingevoerde formule-, bedrijfs-, of kandidaat profielen worden in een hoog beveiligde omgeving/database bewaard. Deze omgeving/database voldoet aan alle Europees geldende voorwaarden en standaarden. Franchise.be kan echter niet voorkomen of garanderen dat er op een strafbare wijze toegang verkregen wordt tot deze informatie, d.m.v. inbreuk, hacking of anderszins vernietigd wordt op de website/community van Franchise.be. Franchise.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van data, persoons-/of bedrijfsgegevens en evenmin voor de gevolgen die dit voor u als persoon of bedrijf met zich mee kan brengen. Franchise.be ondersteunt u wel bij het terugplaatsen van de verloren data op basis van een back-up.

3.3 Bij het aanmaken van een profiel bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens. Franchise.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste en/of verouderde contactgegevens die eventueel kunnen leiden tot schade of verlies voor u als persoon of aan het adres van uw bedrijf.

3.4 Franchisegevers, Kandidaat Franchisenemers en Toeleveranciers vrijwaren Franchise.be tegen alle aanspraken (ook van derden) welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van kandidaten door Franchise.be samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

3.5 Het kan voorkomen dat Franchise.be op haar communities, URL’s en landingspagina’s links plaatsen naar externe websites van derde partijen. Er wordt door Franchise.be geen actieve controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. Franchise.be is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekent ook niet dat Franchise.be de mening / informatie / gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of afkeurt of er enige associatie mee heeft.

3.6 Eventuele tekortkomingen in het aanbod van informatie of het verstrekken van (onjuiste) gegevens van, via of door Franchise.be geeft geen enkel recht op enige vorm van financiële tegemoetkoming. Franchise.be is op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

4. Accounts & Profielen

4.1 Franchise.be verlangt ter volledigheid van de informatieverstrekking op onze website(s) dat u alle gevraagde velden volledig en naar waarheid invult. Franchise.be behoudt het recht om profielen met onjuiste en/of fictieve informatie te deactiveren en te verwijderen.

4.2 Alle leden / gebruikers die gebruik maken van het Franchise.be platform zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en het gerelateerde wachtwoord. Verder dragen Leden de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder hen persoonlijke- of zakelijke account worden ondernomen. Kandidaat Franchisenemer, Franchisegever en Toeleveranciers maken melding aan Franchise.be in het geval het account ongeoorloofd mocht zijn gebruikt of wanneer er anderszins inbreuk op de beveiliging plaatsvindt.

4.3 Franchise.be is niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw account door derden, met of zonder uw medeweten, u bent wel aansprakelijk voor schade die Franchise.be lijdt als gevolg van het gebruik van uw account door derden. U mag zelf andermans account nooit gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het account.

5. Zorgplicht

5.1 Franchise.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Franchisegever aangeleverd promotie- advertentiemateriaal die op de websites of via de sociale media worden ingezet.

6. Ook belangrijk

6.1 Franchise.be zal met inachtneming van al het voorstaande, haar uiterste best doen om haar leden en gebruikers naar beste vermogen van dienst te zijn.

6.2 Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van overeenkomsten, opdrachten en/of vergoedingen tussen Franchise.be en klanten en/of kandidaten.

6.3 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Franchise.be is Belgisch recht van toepassing, ongeacht of klant(en) in het buitenland gevestigd of woonachtig zijn.

6.4 Franchise.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

6.5 Franchise.be staat ingeschreven bij het KBO met ondernemingsnummer : BE 0837.399.218.

Laatst gewijzigd: 6-4-2016


Download de algemene voorwaarden

250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis